WekaPlex

WekaPlex
WekaPlex

وب سایت “wekaplex” در حال حاضر تنها برای استفاده درون سازمانی شرکتی کانادایی با همین نام طراحی و پیاده سازی شده است.

 این شرکت متشکل از چندین مجموع می باشد که یکی از مجموعه ها وظیفه حمل و نقل درون شهری و برون شهری یکی از شهرهای نسبتاً پر جمعیت کشور کانادا را بر عهده دارد.